Specjalista w Pionie Technicznym Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu (umowa o pracę)


ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY WROCŁAW
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY
 
Specjalista w Pionie Technicznym
Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu
(umowa o pracę)

 
 
1.   Wymagania niezbędne

1)      obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202),
2)      wykształcenie:
a.       średnie techniczne (technik ogrodnik lub technik architekt krajobrazu wraz
z udokumentowanym 3 letnim stażem pracy w terenach zielonych), lub
b.      wyższe (preferowane: architektura krajobrazu, kształtowanie terenów zieleni, ogrodnictwo, technika rolnicza i leśna lub inne pokrewne),
3)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)      znajomość zagadnień z zakresu nauk przyrodniczych (m.in. dendrologia, systematyka roślin, gatunki chronione)

 
2.   Wymagania dodatkowe

1)      kursy i szkolenia z zakresu przyrody,
2)      znajomość zagadnień związanych z ekologią, ogrodnictwem, kształtowaniem terenów zieleni miejskiej, zarządzaniem i administracją,
3)      biegła znajomość pakietu MS Office (Word, Excel),
4)      znajomość Systemu Informacji Geograficznej – programu ArcGIS (ArcMap), AutoCAD,
5)      umiejętność prowadzenia korespondencji urzędowej,
6)      obsługa programów do tworzenia archiwów wielobranżowych dokumentacji technicznych w formie elektronicznej (archiwa typu PDF, graficzne, edytowalne), wraz z ich przekazaniem wewnątrz struktur organizacyjnych,
7)      terminowość, skrupulatność, rzetelność, sumienność, dokładność i zaangażowanie,
8)      obsługa programów do edycji stron internetowych, wprowadzania ogłoszeń
 

3.   Zakres wykonywanych zadań

1)     obsługa Systemu Informacji Geograficznej w pakiecie programów ArcGIS poprzez tworzenie nowych i przetwarzanie istniejących map,
2)     zarządzanie danymi: nanoszenie, wprowadzanie, weryfikowanie, analizowanie danych przestrzennych z zakresu zieleni gminnych terenów zewnętrznych zarządzanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego,
3)     kontrola zgodności danych zgromadzonych w oprogramowaniu ArcGIS (ArcMap) ze stanem faktycznym,
4)     przeprowadzenie wizji lokalnych i oględzin zieleni w terenie oraz sporządzanie stosownej dokumentacji,
5)     wykonywanie inwentaryzacji zieleni wraz z gospodarką drzewostanem przed zleceniem opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przed zleceniem remontu wnętrza podwórzowego,
6)     gromadzenie, analiza i przetwarzanie danych ilościowych i jakościowych w zakresie gospodarki drzewostanem na podstawie decyzji administracyjnych,
7)     przygotowanie wniosków na usunięcie drzew i krzewów,
8)     przygotowanie opinii i uzgodnień projektów inwestycyjnych w zakresie zieleni,
9)     koordynacja nasadzeń na etapie wykonawczym,
10) zlecenie, nadzorowanie i rozliczanie prac związanych z bieżącą konserwacją, remontami i nowymi inwestycjami prowadzonymi na terenach zieleni,
11) odbiory prac wynikających z harmonogramu i kontrola jakości oraz terminowości wykonania pracy przez firmę wykonawczą.
 

4.   Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: budynek Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu – ul. Grabiszyńska 257, 52-402 Wrocław,
Stanowisko pracy: praca stacjonarna przy komputerze powyżej 4 h dziennie, praca w terenie
Przewidywany termin zatrudnienia: III- IV kwartał 2021 r.
 
 
5.   Wymagane dokumenty

1)     list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
2)     życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej opatrzony własnoręcznym podpisem,
3)     kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
4)     oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za  przestępstwa popełnione umyślnie – opatrzone własnoręcznym podpisem,
5)     kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
6)     kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
7)      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 

6.   Informacje dodatkowe

Dokumenty należy składać w miejscu wyznaczonym do składania dokumentów w siedzibie ZZK przy
ul. Św. Elżbiety 3 we Wrocławiu lub pocztą na adres ZZK z dopiskiem: (Specjalista w Pionie Technicznym) w terminie do 20 września 2021 r.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski na koszt własny kandydata.
Dokumenty, które wpłyną do ZZK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli najciekawsze oferty.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.zzk.wroc.pl (BIP) oraz na tablicy informacyjnej w ZZK przy ul. Św. Elżbiety 3.
Pierwsza umowa o pracę z kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania rekrutacyjnego będzie zawarta na czas określony.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zasobu Komunalnego we Wrocławiu,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w sierpniu 2021 r. wynosił poniżej 6 %.
Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony
w niniejszym ogłoszeniu  jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane i informacje nadmiarowe nie podlegają ocenie.
 
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników przez Zarząd Zasobu Komunalnego:
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, iż:
1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Zasobu Komunalnego ul. Świętej Elżbiety 3, 50-111 Wrocław.
2.        Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: ochronadanych@zzk.wroc.pl, bądź pocztą tradycyjną pod adresem Zarząd Zasobu Komunalnego, ul.Św.Elżbiety 3, Wrocław 50-111.
3.        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:
dla umów o pracę na podstawie:
- realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 22 Kodeksu Pracy oraz z ustawy o pracownikach samorządowych
- wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie Pracy i ustawie o pracownikach samorządowych dla umów cywilnoprawnych na podstawie:
- realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na takie przetwarzanie zgodnie z podstawą z art. 6 ust. 1 lit.
a RODO.
Przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz czynów zabronionych wynika z wymagań zawartych w ustawie o pracownikach samorządowych i odbywa się zgodnie
z podstawą z art. 10 RODO.
4.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane Gminie Wrocław, dostawcom usług IT w tym firmie administrującej stroną BIP, Centrum Usług Informatycznych,  Poczcie Polskiej S.A., Urzędom Pracy, firmie niszczącej dokumenty, innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa.
W sytuacji wyboru Pani/Pana kandydatury na stanowisko urzędnicze Pani/Pana dane w zakresie imię, nazwisko i adres zamieszkania w myśl Kodeksu Cywilnego zamieszone będą w BIP przez co najmniej
3 miesiące.
5.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6.    Dokumenty aplikacyjne wszystkich kandydatów po upływie 3 miesięcy zostaną komisyjnie zniszczone w sposób mechaniczny.
7.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
8.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału
w rekrutacji.
9.    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
10.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania
 

metryczka


Wytworzył: S. Hirowska-Jachymiak (10 września 2021)
Opublikował: Sylwia Hirowska-Jachymiak (10 września 2021, 13:59:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 533