Czym się zajmujemy?

Do zadań Zarządu Zasobu Komunalnego należy zarządzanie powierzonym zasobem komunalnym Gminy Wrocław, obejmującym zasób mieszkaniowy, lokale użytkowe, garaże, urządzenia komunalne i nieruchomości gruntowe z ich częściami składowymi.

Zarządzanie nieruchomościami Zarząd Zasobu Komunalnego wykonuje:

 • bezpośrednio własnymi siłami poprzez swoje komórki organizacyjne.
 • poprzez zarządców licencjonowanych lub przedsiębiorców,którzy zatrudniają licencjonowanych zarządców do wykonywania czynności zarządzania, wyłonionych na podstawie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

Zarządzanie nieruchomościami powierzonymi w zarząd ZZK polega na podejmowaniu wszelkich decyzji i dokonywaniu wszelkich czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, m.in. poprzez:

 • zawieranie z zarządcami umów o zarządzanie nieruchomościami i nadzór nad ich pracą;
 • prowadzenie spraw remontowych w zakresie zasobu komunalnego, a także nadzór nad ich realizacją i eksploatacją zasobu gminnego;
 • prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych w zakresie robót remontowych, usług i dostaw dotyczących zarządzanego zasobu i zawieranie umów z wykonawcami;
 • prowadzenie obsługi technicznej, eksploatacyjnej i finansowej zasobu komunalnego;
 • dysponowanie lokalami użytkowymi i zawieranie umów najmu lokali użytkowych oraz prowadzenie spraw o eksmisję;
 • zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych z osobami wskazanymi przez właściwe przedmiotowo komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz prowadzenie spraw o eksmisję;
 • dysponowanie gruntami stanowiącymi tereny zewnętrzne (podwórka, ogródki przydomowe, miejsca zbiórki odpadów itp.) i zawieranie umów dzierżawy tych gruntów;
 • realizację uchwał Rady Miejskiej w sprawie pomocy finansowej dla najemców i właścicieli mieszkań, a także najemców oraz dzierżawców lokali użytkowych;
 • przejmowanie oraz czasową obsługę nieruchomości komunalnych lub ich części w przypadkach i na warunkach określonych przez Prezydenta Wrocławia;
 • windykację należności gminnych dotyczących zarządzanego zasobu oraz prowadzenie spraw o eksmisję z tego zasobu;
 • wypracowywanie i wdrażanie racjonalnego systemu zarządzania zasobem komunalnym;
 • reprezentowanie Gminy Wrocław jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych.

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych Zarząd współpracuje z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego Wrocławia.

metryczka


Wytworzył: Sandra Gabryś (16 sierpnia 2021)
Opublikował: Sandra Gabryś (16 sierpnia 2021, 12:59:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5940