Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona. Zasady i tryb udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystania zostały szczegółowo unormowane w Ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U.2016.352 ze zm.).

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Zarządu Zasobu Komunalnego w celu ich ponownego wykorzystywania

I. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

  1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Zasobu Komunalnego (bip.zzk.wroc.pl),
  2. udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej ZZK (np. zamieszczona na stronie internetowej tut. Zarządu, poprzez wyłożenie lub wywieszenie informacji publicznej wbudynku),
  3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Wniosek oudostępnienie informacji publicznej wcelu ponownego wykorzystywania będącej wposiadaniu ZZK składa się na formularzu, którego wzór został określony w rozporządzeniu Ministra Administracji iCyfryzacji zdnia 17.01.2012r.

Wzór wniosku

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

- dla informacji publicznych udostępnianych w BIP ZZK:

jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP ZZK nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

  1. poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Zarządu Zasobu Komunalnego,
  2. udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
  3. informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

- dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek:

Zarząd Zasobu Komunalnego określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Zarząd Zasobu Komunalnego nie ponosi odpowiedzialności za efekty i rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej, a także za dalsze udostępnienie informacji przez podmioty powtórnie je wykorzystujące z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych, tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności itp.).

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Pakiet (23 lutego 2012)
Opublikował: Małgorzata Pakiet (23 lutego 2012, 08:55:31)

Ostatnia zmiana: Sandra Gabryś (22 września 2021, 12:36:25)
Zmieniono: Aktualizacja podstawy prawnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6233