zamówienie na:

Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu - 2 zadania.

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony.
nr sprawy: ZZK-WP/3400/94/18
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 5 lipca 2018  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp