zamówienie na:

Remont i przebudowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Mierniczej 15 we Wrocławiu.

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZK-WP/3400/212/17
wartość: pon. 5 225 000 euro
termin składania ofert: 22 listopada 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.