zamówienie na:

Roboty budowlane w gminnych lokalach użytkowych położonych we Wrocławiu - 2 zadania.

zamawiający: ZZK
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZK-WP/3400/80/16
wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 11 sierpnia 2016  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 4)