Pracownik ds. komunikacji i projektów społecznychZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY WROCŁAW
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY
 
Pracownik ds. komunikacji i projektów społecznych
 
1.  Wymagania niezbędne
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • wykształcenie: wyższe, preferowane kierunki: komunikacja społeczna, komunikacja wizerunkowa, public relations, dziennikarstwo, 
 • min. 3-letni staż pracy, w tym co najmniej dwa lata w branży public relations, 
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 • obsługa pakietu MS Office oraz CMS
2.  Wymagania dodatkowe
 • znajomość zagadnień z obszaru funkcjonowania administracji publicznej, public relations, lokalnego i regionalnego rynku mediów,
 • biegłość w obsłudze social mediów oraz analizie informacji pochodzących z tego obszaru, 
 • doświadczenie w działaniach promocyjnych i kreowaniu wizerunku organizacji, 
 • predyspozycje osobowe: wysoka kultura osobista, swoboda wypowiedzi ustnych i pisemnych, komunikatywność, dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność, umiejętność dobrej organizacji pracy, umiejętność pracy pod presją czasu, 
 • znajomość prawa prasowego, 
 • prawo jazdy kat.B. będzie bardzo przydatne
3.  Zakres wykonywanych zadań
 • przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych/komunikatów do publikacji w mediach,
 • stała, bieżącą współpraca z  Wydziałem Komunikacji Społecznej UMW oraz z portalem miejskim w obszarze informacyjnym, współpraca z komórkami organizacyjnymi UMW i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie tworzenia właściwej polityki informacyjnej  miasta, 
 • monitoring obszaru social mediów i analiza zawartych w nich informacji na temat jednostki (ZZK) oraz z obszaru działalności jednostki, 
 • merytoryczne prowadzenie firmowych kanałów social mediowych oraz bieżące uczestnictwo w obsłudze miejskich kanałów social mediowych z zakresu działalności jednostki, 
 • wystąpienie publiczne dotyczące zadań jednostki, 
 • promowanie wizerunku jednostki.
4.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 
Miejsce pracy: budynek Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu – ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław.
Stanowisko pracy: praca stacjonarna przy komputerze powyżej 4 h dziennie, praca w terenie.
Przewidywany termin zatrudnienia: I  kwartał 2022 r.
 
5.  Wymagane dokumenty
 • list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem,
 • życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej opatrzony własnoręcznym podpisem, 
 • kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego), 
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za  przestępstwa popełnione umyślnie – opatrzone własnoręcznym podpisem, 
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, 
 • kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie, 
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
6.  Informacje dodatkowe

Dokumenty należy składać w miejscu wyznaczonym do składania dokumentów w siedzibie ZZK przy ul. Św. Elżbiety 3 we Wrocławiu lub pocztą na adres ZZK z dopiskiem: (nazwa stanowiska) lub elektronicznie na adres: kadry_ZZK@zzk.wroc.pl
w terminie do 27.01.2022 r.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski na koszt własny kandydata.
Dokumenty, które wpłyną do ZZK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Do dalszej rekrutacji zapraszani będą telefonicznie lub drogą elektroniczną wybrani kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze oraz złożyli najciekawsze oferty.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.zzk.wroc.pl (BIP) oraz na tablicy informacyjnej w ZZK przy ul. Św. Elżbiety 3.
Pierwsza umowa o pracę z kandydatem wyłonionym w wyniku postępowania rekrutacyjnego będzie zawarta na czas określony.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zasobu Komunalnego we Wrocławiu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w grudniu 2021 r. wynosił poniżej 6 %.
Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony w niniejszym ogłoszeniu  jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane i informacje nadmiarowe nie podlegają ocenie.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych pracowników przez Zarząd Zasobu Komunalnego:
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, iż:
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Zasobu Komunalnego ul. Świętej Elżbiety 3, 50-111 Wrocław.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: ochronadanych@zzk.wroc.pl, bądź pocztą tradycyjną pod adresem Zarząd Zasobu Komunalnego, ul.Św.Elżbiety 3, Wrocław 50-111.
3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:
dla umów o pracę na podstawie:
- realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 22 Kodeksu Pracy oraz z ustawy o pracownikach samorządowych
- wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie Pracy i ustawie o pracownikach samorządowych
dla umów cywilnoprawnych na podstawie:
- realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na takie przetwarzanie zgodnie z podstawą z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz czynów zabronionych wynika z wymagań zawartych w ustawie o pracownikach samorządowych i odbywa się zgodnie z podstawą z art. 10 RODO.
4.  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane Gminie Wrocław, dostawcom usług IT w tym firmie administrującej stroną BIP, Centrum Usług Informatycznych,  Poczcie Polskiej S.A., Urzędom Pracy, firmie niszczącej dokumenty, innym podmiotom upoważnionym z mocy prawa.
W sytuacji wyboru Pani/Pana kandydatury na stanowisko urzędnicze Pani/Pana dane w zakresie imię, nazwisko i adres zamieszkania w myśl Kodeksu Cywilnego zamieszone będą w BIP przez co najmniej 3 miesiące.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Dokumenty aplikacyjne wszystkich kandydatów po upływie 3 miesięcy zostaną komisyjnie zniszczone w sposób mechaniczny.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału
w rekrutacji.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 

metryczka


Wytworzył: M.Blaczek (17 stycznia 2022)
Opublikował: Magdalena Blaczek (17 stycznia 2022, 13:51:59)

Ostatnia zmiana: Magdalena Blaczek (18 stycznia 2022, 10:52:21)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 168