Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
 
Zarząd Zasobu Komunalnego, jednostka budżetowa Gminy Wrocław zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.zzk.wroc.pl
 
Data publikacji strony internetowej: 01.03.2016
 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.09.2020
 
Status pod względem dostępności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Serwis posiada wygodną i konsekwentną nawigację – spójną i logiczną, ułatwiającą przeglądanie treści. Tytuły stron zostały prawidłowo wdrożone w całym serwisie
 
Treści niedostępne
Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktur pozwalającej osobom niedowidzącym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych. Alternatywą dla części niedostępnych plików w formacie .pdf są pliki w formacie doc.
Staramy się sukcesywnie eliminować błędy aby serwis dobrze spełniał wytyczne związane z dostępnością.
 
Wyłączenia:
-      zdjęcia, obrazki oraz pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
-      mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 
Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020 r.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 23.09.2020 r.
 
Informacja o sposobie dokonania oceny
Ocena została przeprowadzona na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku Dobrych Praktyk – WCAG Fundacji Widzialni.
 
Skróty klawiszowe
Domyśle skróty klawiszowe przeglądarek internetowych.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Zarząd Zasobu Komunalnego dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu internetowego https://bip.wroc.pl/ mieli pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu. Staramy się na bieżąco usuwać stwierdzone bariery dostępności strony internetowej https://bip.zzk.wroc.pl/
Jeśli stwierdzisz, że serwis https://bip.zzk.wroc.pl/ nie jest dla Ciebie w pełni dostępny, możesz skontaktować się z nami:
Zarząd Zasobu Komunalnego
ul. Św. Elżbiety 3
50-111 Wrocław
tel. +48 71 776 24 08
e-mail: sekretariat@zzk.wroc.pl
 
lub bezpośrednio z osobami wyznaczonymi do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej:
Tomasz Jankowski - tel. 71 7762429, adres e-mail: tomasz.jankowski@zzk.wroc.pl
Urszula Hamkało - tel. 604 219305, adres e-mail: urszula.hamkalo@zzk.wroc.pl
 
Procedura wnioskowo-skargowa
Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/ 
Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.
Kontakt z Zarządem Zasobu Komunalnego we Wrocławiu jest możliwy poprzez:
- korzystanie z poczty elektronicznej - adres e-mail: sekretariat@zzk.wroc.pl
- przesyłanie wiadomości SMS-em na numer telefonu 603932170
- dzwonienie na nr tel. 717762490
- korespondencję pisemną na adres: Zarząd Zasobu Komunalnego, 50-111 Wrocław, ul. Św. Elżbiety 3
 
Dostępność architektoniczna
Zarząd Zasobu Komunalnego ma swoją główną siedzibę przy ul. Św. Elżbiety 3 we Wrocławiu oraz siedziby przy
ul.  Grabiszyńskiej 257 i Spiżowej 29/31. Ponadto prowadzi obsługę klienta w siedmiu siedzibach Biur Obsługi Klienta.
 
Poniżej informacje dotyczące wszystkich siedzib oraz szczegółowe opisy dostępności architektonicznej poszczególnych budynków
 
Do wszystkich budynków i ich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W żadnym z budynków nie ma windy lub innych urządzeń przeznaczonych dla wózków inwalidzkich.
W żadnym z budynków nie ma pętli indukcyjnych.
W żadnym z budynków nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub informacji w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W żadnym budynku toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, przy czym w budynku głównym wykonywane są prace adaptacyjne - termin ich zakończenia przewidywany jest IV kwartał 2020 r.,
W żadnym z budynków nie ma zapewnionej  możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego.
Można korzystać z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę zainteresowaną w celu ułatwienia porozumienia z nią i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw.
Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych).
Zgłoszenie ze zwięzłym opisem sprawy winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji  (e-mail, telefon, faks, adres pocztowy) lub za pośrednictwem platformy e-PUAP, opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.
 
  • budynek przy ul. Św. Elżbiety 3
- do budynku prowadzi wejście z progiem od poziomu chodnika oraz  stromymi schodami na wysoki parter. Osoby niepełnosprawne mogą zgłosić na portierni (wejście do budynku monitoruje kamera), potrzebę załatwienia sprawy urzędowej –  w ciągu 20 minut pracownik urzędu wprowadzi osobę z niepełnosprawnością na parter budynku. Do końca października 2020r. zamontowany zostanie dzwonek na wysokości dostępnej dla osób poruszających się na wózkach,
- punkt obsługi znajduje się w holu głównym na parterze, na wprost od wejścia głównego, kancelaria na lewo od wejścia głównego w pokoju nr 2, dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze,
- przed budynkiem brak miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej - możliwość skorzystania z miejsc ogólnodostępnych,
 
  • budynek  przy ul. Grabiszyńskiej 257
- do budynku prowadzi wejście z progiem od poziomu chodnika oraz  schodami na parter. Osoby niepełnosprawne mogą zgłosić na portierni potrzebę załatwienia sprawy urzędowej – w ciągu 20 minut pracownik urzędu wprowadzi osobę z niepełnosprawnością na parter budynku,
- punkt obsługi znajduje się na wprost od wejścia głównego w pokoju nr 5, kancelaria znajduje się na prawo od wejścia głównego w pokoju nr 13,
- dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze,
- przed budynkiem brak miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej - możliwość skorzystania z miejsc ogólnodostępnych,
 
  • budynek przy ul. Spiżowej 29-30
- główne wejście do budynku od strony ul. Manganowej, z poziomu chodnika do wejścia prowadzą dwa stopnie z podjazdem dla wózków,
- pokoje biurowe zlokalizowane na dwóch kondygnacjach, w pokojach zlokalizowanych na parterze ( nr 1 lub nr 3) można uzyskać informacje i wezwać na parter pracownika merytorycznego,
- przed budynkiem brak miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej - możliwość skorzystania z miejsc ogólnodostępnych,
 
  • budynek przy ul. Św. Antoniego 19 - Biuro Obsługi Klienta nr 1
- główne wejście do budynku od strony ul. Św. Antoniego, wejście po dziewięciu schodach,
- biura zlokalizowane są na poziomie wysokiego parteru i na wyższych kondygnacjach,
- przed budynkiem brak miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej - możliwość skorzystania z miejsc ogólnodostępnych, przy czym budynek jest usytuowany przy ulicy jednokierunkowej z ograniczoną strefą ruchu,
 
  • budynek przy ul. Otwartej 3-5 - Biuro Obsługi Klienta nr 2
- główne wejście do budynku od strony ul. Otwartej,  z poziomu chodnika, do wejścia prowadzą schody,
- budynek dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd dla wózków znajduje się przy wejściu zlokalizowanym z tyłu budynku – prowadzi do niego droga przy ścianie szczytowej, za budynkiem w lewo wejście do biura prowadzi z korytarza,  przejście do  pomieszczeń biurowych odbywa się przez zamykane drzwi z kontrolą dostępu - osoby wprowadzone są przez pracownika merytorycznego,
- przed budynkiem brak miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej - możliwość skorzystania z miejsc ogólnodostępnych,
 
  • budynek przy ul. Karola Miarki 7 - Biuro Obsługi Klienta nr 3
- wejście do budynku od strony ul. Miarki lub od strony ul. Cinciały - przejście przez parking:
 - od strony ul. Miarki wejście po dwóch stopniach z poziomu chodnika, następnie bieg schodów z siedmioma stopniami prowadzi do następnych drzwi,
- od strony ul. Cinciały wejście z poziomu gruntu – bez stopni,
- część  pomieszczeń biurowych znajdują się na poziomie parteru, część na wyższej kondygnacji (punkt obsługi klienta w zakresie spraw finansowych),
- przed budynkiem brak miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej - możliwość skorzystania z miejsc ogólnodostępnych lub parkingu, przed wejściem od strony ul. Cinciały - możliwość zaparkowania na czas załatwienia sprawy.
 
  •  budynek przy ul. Brzeskiej 8-10 - Biuro Obsługi Klienta nr 5
- wejście do budynku do strony ul. Brzeskiej po stromych schodach,
- obsługa klienta odbywa się na parterze budynku, przejście do  pomieszczeń biurowych odbywa się przez zamykane drzwi
z kontrolą dostępu - osoby wprowadzone są przez pracownika merytorycznego,
- toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,
- przed budynkiem brak miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej - możliwość skorzystania z miejsc ogólnodostępnych,
 
  • budynek przy ul. Papierniczej 9-11 - Biuro Obsługi Klienta nr 7
- główne wejście do budynku prowadzi od ulicy Papierniczej, wejście po schodach,
- budynek dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd dla wózków znajduje się przy wejściu do budynku od strony parkingu,
-  pokoje biurowe zlokalizowane na dwóch kondygnacjach - wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu pracownika merytorycznego,
- przed budynkiem brak miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej - możliwość skorzystania z miejsc ogólnodostępnych,
 
  • budynek przy ul. Hallera 149 - Biuro Obsługi Klienta nr 9
- wejście do budynku od ulicy Hallera po dwóch schody z zadaszonym podestem,
- pokoje biurowe zlokalizowane na dwóch kondygnacjach - wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu pracownika merytorycznego,
- na tyłach budynku – w podwórzu znajduje się parking z wydzielonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.
 
  • budynek przy ul. Gajowickiej 96a - Biuro Obsługi Klienta nr 10
- wejście do budynku od ul. Gajowickiej, wejście po sześciu schodach,
- obsługa klienta odbywa się na parterze budynku, przejście do  pomieszczeń biurowych odbywa się przez zamykane drzwi z kontrolą dostępu - osoby wprowadzone są przez pracownika merytorycznego,
- przed budynkiem brak miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej - możliwość skorzystania z miejsc ogólnodostępnych.
 
Zarząd Zasobu Komunalnego cały czas prowadzi prace zmierzające do coraz lepszego przystosowania cyfrowego strony www.bip.wroc.pl oraz lepszego przystosowywania architektonicznego  swoich siedzib dla osób z niepełno sprawnościami – w miarę istniejących możliwości technicznych.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Gajer (24 września 2020)
Opublikował: Jarosław Bednarek (24 września 2020, 14:42:56)

Ostatnia zmiana: Jarosław Bednarek (25 września 2020, 10:20:16)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1032