Forma prawna

 

Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu zwany dalej ZZK jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław działającą w formie jednostki budżetowej.

ZZK działa na podstawie :

  1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

  2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych,

  3. Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

  4. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

  5. Uchwały nr XXXIV/1117/01 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 czerwca 2001 r. w  sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Zasobu Komunalnego ze zmianami.

  6. Regulaminu Organizacyjnego ZZK zatwierdzonego 21 grudnia 2015 r. przez Prezydenta Wrocławia

 

Regulamin Pobierz plik

Schemat Zarządu Pobierz plik

Statut Pobierz plik

 


 

Regulamin Pobierz plik

 

 

 


 

schemat organizacyjny_2015 

 

 


STATUT ZARZĄDU ZASOBU KOMUNALNEGO

 

Rozdział 1POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Zarząd Zasobu Komunalnego, zwany dalej "Zarządem", jest jednostką organizacyjną Gminy Wrocław, działającą w formie jednostki budżetowej.2. Siedzibą Zarządu jest Wrocław.3. Terenem działania Zarządu jest Gmina Wrocław.4. Zarząd nie posiada osobowości prawnej.

§ 2

1. Zarząd ma prawo używać herbu Wrocławia.2. Zarząd może posiadać własny znak graficzny.

Rozdział 2PRZEDMIOT DZIAŁANIA ZARZĄDU

§ 3

1. Do zadań Zarządu należy zarządzanie powierzonym zasobem komunalnym Gminy Wrocław, obejmującym zasób mieszkaniowy, lokale użytkowe, garaże, urządzenia komunalne i nieruchomości gruntowe z ich częściami składowymi.2. Zarządzanie nieruchomościami Zarząd Zasobu Komunalnego wykonuje:   1) poprzez zarządców licencjonowanych lub przedsiębiorców zatrudniających takich zarządców do wykonywania czynności zarządzania,  wyłonionych na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;   2) samodzielnie we własnym zakresie poprzez swoje komórki organizacyjne.3. Zarządzanie nieruchomościami powierzonymi w zarząd Zarządowi polega na podejmowaniu wszelkich decyzji i dokonywaniu wszelkich czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, m. in. poprzez:   1) zawieranie z zarządcami umów o zarządzanie nieruchomościami i nadzór nad ich pracą;   2) prowadzenie i nadzorowanie wszelkich robót budowlanych, polegających na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce  zarządzanych obiektów budowlanych, a także prowadzenie eksploatacji zarządzanego zasobu komunalnego;   3) zawieranie umów z wykonawcami w zakresie robót remontowych, usług i dostaw dotyczących zarządzanego zasobu zgodnie  z obowiązującymi przepisami;   4) prowadzenie obsługi technicznej, eksploatacyjnej i finansowej zasobu komunalnego;   5) dysponowanie lokalami użytkowymi, zawieranie umów najmu lokali użytkowych oraz prowadzenie spraw o opróżnienie, opuszczenie i  wydanie lokali użytkowych;

   6) zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych z osobami wskazanymi przez właściwe przedmiotowo komórki organizacyjne  Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz prowadzenie spraw o opróżnienie, opuszczenie i wydanie lokali mieszkalnych, co do których tytuł prawny  wygasł wskutek wypowiedzenia z powodu zalegania z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu;   7) dysponowanie gruntami stanowiącymi tereny zewnętrzne (podwórka, ogródki przydomowe, miejsca zbiórki odpadów itp.) i zawieranie umów  dzierżawy tych gruntów;   8) realizację uchwał Rady Miejskiej w sprawie pomocy finansowej dla najemców i właścicieli mieszkań, a także najemców oraz dzierżawców  lokali użytkowych;   9) przejmowanie oraz czasową obsługę nieruchomości komunalnych lub ich części w przypadkach i na warunkach określonych przez Prezydenta  Wrocławia;

  10) windykację należności gminnych dotyczących zarządzanego zasobu;  11) wypracowywanie i wdrażanie racjonalnego systemu zarządzania zasobem komunalnym;  12) reprezentowanie Gminy Wrocław jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych.

§ 4

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych Zarząd współpracuje z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Rozdział 3STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 5

1. Strukturę organizacyjną Zarządu oraz zakres i zasady działania poszczególnych komórek organizacyjnych, określa regulamin organizacyjny.2. Regulamin organizacyjny określa Dyrektor, za zgodą Prezydenta Wrocławia.

Rozdział 4ORGANY ZARZĄDZAJĄCE

§ 6

1. Działalnością Zarządu kieruje Dyrektor.2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Wrocławia.3. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Wrocławia, z zastrzeżeniem § 11 statutu.4. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagane jest pełnomocnictwo szczególne lub rodzajowe udzielone przez Prezydenta Wrocławia.

§ 7

1. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępców Dyrektora i Głównego Księgowego.2. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje wskazany przez niego Zastępca Dyrektora w zakresie wynikającym z umocowania udzielonego przez Dyrektora.3. Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy działając w ramach przydzielonych im zadań przez Dyrektora ponoszą przed nim odpowiedzialność za realizację spraw i podejmowane decyzje. W stosunkach zewnętrznych Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy składają oświadczenia, zgodnie z treścią udzielonego im przez Dyrektora pełnomocnictwa.

§ 8

1. Dyrektor reprezentuje Zarząd na zewnątrz, kieruje nim oraz czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.2. Dyrektor Zarządu lub osoba przez niego upoważniona dokonuje czynności z zakresu prawa pracy.3. Do podstawowych uprawnień i obowiązków Dyrektora należy w szczególności:   1) ustalanie wewnętrznej organizacji pracy Zarządu, a zwłaszcza określenie zakresów obowiązków, uprawnień i  odpowiedzialności pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych;   2) określanie kierunków i przedmiotu kontroli wewnętrznej oraz podejmowanie decyzji zależnych od jej wyników;   3) ustalanie zasad i zapewnianie sprawnego obiegu dokumentów;   4) zarządzanie i dysponowanie środkami finansowymi Zarządu.

Rozdział 5KONTROLA

§ 9

1. Organem sprawującym nadzór nad Zarządem jest Prezydent Wrocławia.2. W ramach sprawowanego nadzoru Prezydent Wrocławia jest w szczególności uprawniony do:   1) określania kierunków działania Zarządu;   2) dokonywania oceny pracy Dyrektora i działalności Zarządu;   3) dokonywania oceny prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na określone cele;

Rozdział 6GOSPODARKA FINANSOWA

§ 10

1. Jednostka budżetowa pod nazwą Zarząd Zasobu Komunalnego prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.2. Podstawę funkcjonowania gospodarki finansowej Zarządu stanowi plan dochodów i wydatków, zwany planem finansowym.3. Kontrolę prawidłowości rozliczeń jednostki z budżetem Gminy sprawuje Prezydent Wrocławia.

§ 11

Czynności Dyrektora i Zastępców Dyrektora powodujące zobowiązania finansowe dla swojej ważności wymagają kontrasygnaty Głównego Księgowego.

Rozdział 7POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

metryczka


Wytworzył: dzialit (26 lipca 2010)
Opublikował: dzialit (26 lipca 2010, 09:00:06)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szydłowska (4 kwietnia 2016, 11:09:21)
Zmieniono: data obowiązywania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5840